Zarejestruj się lub zaloguj.
KOSZYK
W koszyku: za

Regulamin sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Internetowej Platformy Handlowej PURENERGY.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Internetowa Platforma Handlowa PURENERGY jest własnością Purenergy sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej 23 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Opolu nr KRS 0000481718.

§ 2

IPH PURENERGY zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą sprzętu i akcesoriów fotograficznych.

§ 3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych za pośrednictwem IPH PURENERGY wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.purenergy.com.pl . W cenniku podane są ceny towarów brutto (z podatkiem VAT).
 2. Klient - konsument bądź kontrahent dokonujący zakupów za pośrednictwem IPH PURENERGY.
 3. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę kupna-sprzedaży z IPH PURENERGY w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży.
 5. Umowa - umowa kupna-sprzedaży towarów zawarta pomiędzy IPH PURENERGY a klientem.
 6. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
 7. Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 8. Towar - każdy produkt z oferty, który jest przedmiotem sprzedaży przez IPH PURENERGY. 
  Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.purenergy.com.pl .

§ 4

Regulamin określa zasady zawierania umów kupna-sprzedaży towarów pomiędzy IPH PURENERGY a klientami detalicznymi, zawiera prawa i obowiązki wynikające z tych umów a także zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 5

 1. IPH PURENERGY dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów, które są prezentowane w witrynie były zgodne z rzeczywistością.
 2. IPH PURENERGY nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane parametry i właściwości towarów, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

 

Rozdział 2. Zawarcie umowy kupna sprzedaży i dostawa towaru

§ 6

Klient zamierzający nabyć towar za pośrednictwem IPH PURENERGY może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 • Telefonicznie pod nr: 603991821
 • za pośrednictwem serwisu internetowego: http://www.purenergy.com.pl/

§ 7

 1. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.purenergy.com.pl/ wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich zaznaczonych pól. Po wypełnieniu formularza konsument przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia aż do zakończenia procedury.
 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny IPH PURENERGY generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym jako oczekujące.

 4. Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Purenergy sp. z o.o. sp.k. weryfikuje telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt przyjęcia zamówienia oraz termin dostawy.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w pkt. 3 umowa kupna-sprzedaży pomiędzy IPH PURENERGY a klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym jako potwierdzone.
 6. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, nie uda się tego zamówienia potwierdzić - umowa nie dochodzi do skutku.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych IPH PURENERGY ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 8. W szczególnych przypadkach np. braku kontaktu telefonicznego z konsumentem po potwierdzeniu zamówienia, ale przed zrealizowaniem wysyłki, lub też w przypadku braku możliwości sprowadzenia zamawianego towaru, IPH PURENERGY ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym konsument zostanie bezzwłocznie poinformowany.

§ 8

Zamówienie może zostać odwołane przez Klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego towaru.

§ 9

 1. Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia.
 2. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT) zostają dostarczone klientowi w sposób wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Wszelkie informacje na temat wysyłki/odbioru towaru zawiera zakładka "Informacje".

§ 10

 1. Za zamówiony towar IPH PURENERGY nalicza cenę według cennika.
 2. Za zamówiony towar klient płaci IPH PURENERGY w następujący sposób:
 • przy odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem)
 • przelewem na konto (przedpłata)
 • gotówką w kasie (osobisty odbiór towaru)

§ 11

IPH PURENERGY gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją producenta.Rozdział 3. Postanowienia szczególne.

§ 12

 1. W przypadku konsumenta dokonującym zakupu na odległość, z chwilą wydania towaru wraz z pisemnym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru. Oświadczenie należy przesłać na adres:
  Purenergy sp. z o.o. sp.k.
  ul. Koszykowa 23
  47-224 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
 • dotyczących nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania (folii lub plomb gwarancyjnych)
 • świadczeń określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu;
 1. IPH PURENERGY po otrzymaniu oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu zwrotu towaru niezwłocznie prześle klientowi fakturę VAT korygującą, której kopię klient obowiązany jest podpisać i odesłać na adres podany w pkt. 1.
 2. Zwrot ceny towaru następuje w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez IPH PURENERGY podpisanej kopii faktury korygującej, o której mowa w pkt. 3.

§ 13

 1. Dane klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.
 2. IPH PURENERGY zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez klienta 
  i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.


Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne

§ 14

 1. Reklamacje mogą być składane przez klienta w formie pisemnej listownie na adres wskazany w § 12, pkt.1 regulaminu. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu towaru.
 2. Wadliwy towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (pokrowce, instrukcje itp.).
 3. W przypadku zgłaszania reklamacji w sposób inny niż bezpośrednio należy wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszenia reklamacji a ponadto do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany w § 12, pkt.1 regulaminu.
 4. Reklamacje z tytułu gwarancji producenta klient zgłasza bezpośrednio do serwisu producenta zgodnie ze wskazaniami karty gwarancyjnej.
 5. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową rozpatrywane są w terminie 14 dni przedłużonym o okres oczekiwania na ewentualną opinię rzeczoznawcy, zaś reklamacje z tytułu gwarancji, które IPH PURENERGY przyjmuje w przypadku niedołączenia przez producenta do produktu karty gwarancyjnej - w terminie określonym przez producenta przedłużonym o okres 7 dni zastrzeżonym przez IPH PURENERGY celem przekazania towaru do zbadania i naprawy.
 6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji konsument zostanie poinformowany o odmowie pisemnie na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
 7. Koszty związane z reklamacjami składanymi przez konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową pokrywa IPH PURENERGY.

§ 15

 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży lub przesyłki związanej ze zgłoszeniem reklamacji klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez IPH PURENERGY, a także za zagubienie przesyłki.
 2. Przesyłki doręczane do IPH PURENERGY za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej otwierane są przez 2 pracowników, którzy pisemnie potwierdzają stan przesyłki i jej zawartości.

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 16

Strony poddają wszelkie spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Purenergy sp. z o.o. sp.k.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2013 r.

Purenergy Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 23
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Projekt i wykonanie LEO - Wszelkie prawa zastrzeżone 2012